• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color

ذره‌بين

ادامه مطلب...
 

داستان

ادامه مطلب...
 

معرفي كتاب

ادامه مطلب...
 
برگ نخست arrow برگ نخست
چرا شرق و غرب آشنا نمی‌کنند: غرب و آخرالزمان چاپ ارسال به دوست
امتیاز: / 0
بدعالی 
27 ارديبهشت 1396 ساعت 05:00
 در بخش‌هاي قبلي اشاره كرديم كه غرب از بنيه و توان شرق آگاهي دارد اما در اين مبحث ميخواهيم موضوع اطلاع غرب از اخبار آخرالزّمان را بررسي كنيم.
در يك مسئله هيچ ترديدي نيست كه همه ملل و همهي اديان در آثار خود از آخرالزّمان سخن گفتهاند. يعني همهي اديان در موعود گرايي مشترك اند و تنها صورت و مصداق موعود آخرالزّمان در ميان آنها متفاوت است جملگي، در اين باور كه آخرالزّماني هست و در آخرالزّمان اتفاقاتي ميافتد و موعودي ميآيد با هم متفق و يك نظراند.
هم چنين در بين اديان مختلف اين مسئله مشترك است كه، پيش از آمدن موعود تحولاتي در دنيا رخ ميدهد. حوادث بزرگ و مهمي كه بيان كننده نزديكي ظهور موعود هستند.
در انسانها نيز عطش براي رسيدن به اين اخبار هميشه بوده چون ميخواستند از آينده اطلاع پيدا كنند و از آن با خبر شوند و خود را براي آينده آماده كنند.

اطلاع از آينده ميل فطري بشر است او دوست دارد بداند كه سر انجام چه خواهد شد. به همين خاطر همواره براي با خبر شدن از آينده يا به سمت انبيا رفتند و يا به سمت مكاشفه و رويا، يا به قديسان تمايل نشان دادند، يا دست به دامن منجمان و طالع بيننان شدند. اينها راههاي مختلف براي به دست آوردن اطلاعات كم و بيش از آيندهاند.
مللي كه تابع اديان الهياند، اخبار ديني در اين زمينه به آنها مدد رسانده است.

در غرب مسيحي، هم منبع تورات و هم انجيل در اختيار مسیحیان بوده، در ميان منابع توراتي و انجيلي پيشگوييهايي دربارهي آخرالزّمان به شدت رواج داشته است. كتابهاي قوياي نيز در اين زمينه دارند، مانند پيشگوييهاي دانيال نبي، عليهالسلام، ياحزقيال نبي، عليهالسلام،. آنان مكاشفاتي داشتند كه در آنها دربارهي آخرالزّمان سخن گفتهاند. در اين جا روي سخن ما متوجه اصالت اين آثار نيست.

در منابع غير ديني هم پيشگوييها دربارهي آخرالزّمان كم نیست، مانند پيشگوييهاي «نوستر آداموس». اين پيشگوييها هم دربارهي آخرالزّمان صحبت كردهاند. منابع كوچكتري نيز در اختيار است كه يا به حقيقت يا از روی گمان از وقایع آخرالزّمان صحبت كردهاند. در هر صورت بازار گفتوگو دربارهي آخرالزّمان هميشه گرم بوده چه در شرق و چه در غرب.
در ميان عموم اقوام، دو قوم بيشتر از ساير اقوام دربارهی آينده سخن گفته و روي موضوع پيشگوييها بررسي كردهاند. يكي يهوديان و ديگري مسلمانان. بقيهي اقوام در حد اين دو گروه نيستند. در ميان اين دو، بسياري از پيشگوييهاي يهوديان مخلوط با سحر و جادو، طالع بيني و نجوم و رويا است، اما در ميان مسلمانان كمتر اين گونه بوده. اختلاط راست و دروغ در ميان اخبار يهوديان به دليل پيشينهي آنها در حيلهگري و دسيسه و استفادهي نادرست از علوم غريبه و جادو و طالعبيني براي به دست آوردن اخبار، زياد است.

شايان ذكر است كه بني اسراييل ولع زیادی براي كسب آگاهي از آينده داشته اما نه، براي بندگي بلكه براي سلطه و حيله؛ و اين نكته قابل توجه است.
بني اسراييل وقتي كه ملعون و از درگاه خداوند رانده شد و از فلاح و رستگاري نا اميد، توبه نكرد؛ بلكه به جاي بازگشت به حيله و نيرنگ متوسل شد.
پيشينيهي اين قوم از قديم الايام نشان ميدهد كه بني اسراييل هميشه به سحر و جادو و طالع بيني اهميت ميداده. در تعاليم اوّليهي حضرت موسي كليماللّه، عليهالسلام، نيز اطلاعات و علوم بسياري بين يهوديان جاري بوده كه بعداً آنها از اين اخبار سوء استفاده كردند.

بنابراين سابقهي يهود براي شناسايي اخبار آخرالزّمان بيش از ساير اقوام است و از آنجايي كه در پشت سلطه جوييهاي غرب بني اسراييل قرار دارد، بيشك همهي منابع حلال و حرام، پاك و كثيف دربارهي آينده در غرب موجود است و غرب از اين اخبار كاملاً اطلاع دارد.
علاوه بر اين غربيها، صرف نظر از منابع مسيحي و يهودي عموم منابع مسلمانان را نيز در اختيار دارند. يعني بيشك يهود تلاش كرده كه همهي اخبار مربوط به آخرالزّمان را از ميان آثار همهي ملل و نحل جمعآوري كند. پس دور از ذهن نيست كه همهي منابع مربوط به مسلمانان را نيز جمع آوري كرده باشند.

زمانی، آنچنان بحث آخرالزّمان و گفتوگو از آن در غرب داغ شد و بازار گرمي پيدا كرد كه محقق ارجمند جناب آقاي شيخ «علي كوراني» در كتاب «عصر ظهور» نوشت:
آن قدر گفتوگو دربارهي آخرالزّمان شايع شد كه گفتند در انگلستان پروندهي قطوري دربارهي آخرالزّمان وجود دارد كه فقط عكس امام مهدي، عليهالسلام، را كم دارد.
به هر صورت اين اخبار، جمع آوري شده و يهود نیز تكيهاش بر همين اخبار است. بنابراين ميشود اين طور نتيجهگيري كرد كه در عموم اين منابع از آيندهاي سخن به ميان آمده كه در آن معنويت بر جهان حاكم ميشود، موعود آسماني ميآيد و بساط شيطان و سلطهجويياش جمع ميشود.
همهي شواهد و همهي مدارك و همهي پيشگوييها، سقوط غرب در برابر شرق را پيش بيني كرده و با سند و دليل و مدرك اين موضوع را به اثبات رساندهاند. همان طور كه ادبا، انديشمندان، فلاسفه و فلاسفهي تاريخ در غرب اين سقوط را پيش بيني كرده بودند و هم چنين وضعيت فرهنگي و اخلاقي غرب در شرايط فعلي نيز بيانگر اين سقوط است. همهي اين اطلاعات باعث شده كه غرب دربارهي اين موضوع آگاهي داشته باشد كه: ستيز جدي و آيندهي او در شرق اسلامي است. و از آنجا كه بنا ندارد از مسير خود توبه كند و باز گردد. بنابراين در راه ستيزهجويي و دشمني گام بر ميدارد.

همان طور كه ميدانيد در آستانهي پيروزي انقلاب اسلامي ناگهان پيشگوييهاي «نوستر آداموس» مطرح ميشود.
«نوستر آداموس» پزشكي يهوديزاده بوده كه در دربار امپراتوري فرانسه، زندگي ميكرده و در پانصد و اندي سال پيش بعضي وقايع را پيشبيني كرده است.
پيشبيني او به زبان عبري در نزد يهوديان باقي ماند تا در سالهاي اخير اين پيش بيني از لابهلاي متون بيرون آمد و مطرح شد و حتي در ايران، پس از پيروزي انقلاب اسلامي به طور جدي مطرح گرديد.

فيلمهايي كه براساس اين پيشگوييها ساخته شده بود نيز در ايران منتشر گرديد. در يكي از اين فيلمها نشان داده شده كه مطابق اين پيشگوييها، امام خميني (ره) به ايران برميگردد و بعد از آن تصاويري نشان ميدهد از مردي با لباس زيباي عربي كه از عربستان ظهور ميكند و حكومتي را تشكيل ميدهد و با موشكهاي اتمي خود غرب را نشانه گيري ميكند. پاريس و لندن و نيويورك را ميزند. و آنها – غربيها - نيز حملهي متقابل ميكنند و جنگ بزرگي درميگيرد و در نهايت غرب پيروز ميشود و حيات هزار سالهي آنها همراه با صلح و نعمت زير پرچم حكومتي در اسراييل آغاز ميشود.
در سالهاي اول پس از پيروزي انقلاب، اين فيلم به بهانهي طرح پيشگوييهاي نوسترآداموس، - كه يك سناريوي از پيش طراحي شده و با هدف خاصي نيز ساخته شده بود- در ايران منتشر شد.

در پيشگوييهاي نوستر آداموس آمده كه مرداني از فارس ـ ايران يا پرشيا ـ بر ميخيزند، از گرانادا ميگذرند و بر بيتالمقدس مسلط ميشوند. در عموم اين پيشبينيهاي مذهبي و غير مذهبي از حاكم شدن مردم پرشيا خبر داده شده. به همين دليل نتيجهگيري ميشود كه آنها كاملاً مطلعاند؛ كه آينده از آن شرق اسلامي است و مركز تأثيرگذار در شرق اسلامي در آينده، ايران است و لذا براي جلوگيري از اين مسئله به يك اقدام بازدارندهي شديد دست زدهاند.
نوسترآداموس، در پيشگوييهاي خود بارها به آخرالزّمان اشارهي مستقيم و صريح دارد. «ظهور مردي از عربستان»، يكي از مشهورترين قطعات پيشگوييهاي اوست كه با ذكر شماره يا همان سانتوري براي شما نقل ميكنم، در سانتوري 55/5آمده است كه:

«از كشور عربي خوشبت شخص قدرتمند و مسلط به شريعت محمد(ص) زاده خواهد شد، اسپانيا را به دردسر انداخته و بر گرانادا مستولي ميشود و توسط دريا بر مردم نيكوزيا ظفر مييابد.»
نوستر آداموس در سانتوري 75/10 اشاره ميكند كه:
اين منجي موعود پادشاهي پرقدرت خواهد بود كه از شرق به سوي غرب ميرود. و از تمامي پادشاهان مشرق زمين (و مغرب زمين) برتر و والاتر خواهد بود.
مرد شرقي از محل استقرار خود خارج ميشود براي ديدار فرانسه از كوه آپونين خواهد گذشت از برفها، درياها و كوهها گذر خواهد كرد و همگان را با عصايش مرعوب خواهد كرد. (29/2)»
در سانتوري 25/5، اشارهي مستقيم به ايران و فروپاشي حكومت كليسا دارد:

شاهزادهي غرب، مريخ، خورشيد، ناهيد، شير حكومت كليسا از طريق دريا از پا درخواهد آمد. از جانب ايران بيش از يك ميليون پرهيزگار به بيزانس و مصر به سوي شمال هجوم خواهند آورد.
آيا همين عبارات نوستر آداموس براي غرب و يهوديت صهيونيستي كه تمامي آمال و آرزوهاي دراز خود را در سلطه بر جهان ـ از طريق ابزار دست قرار دادن غرب مسيحي ـ جستوجو ميكنند كافي نيست تا با تمام قدرت عليه شرق و مسلمانان قيام كنند و راه هر گونه پيشروي و پيشرفت را بر آنان ببندند؟

راز مقابلهي آنها در اين سالها به اين مسئله برميگردد و هر چه غير از اين گفته ميشود بهانهاي بيش نيست. نفت، عراق، بن لادن و جلوگيري از تحقيقات هستهاي ايران و ... همه بهانههايي هستند كه مطرح ميكنند. راز اصلي دشمني و ستيزهجويي غرب در همين موضوع است كه آنها ميدانند جهان دارد مستعدّ حادثهي بزرگي ميشود و آن حادثهي بزرگ به ظهور منجي از شرق اسلامي و سقوط غرب ميانجامد. و براي آنكه بتوانند جلوي آن را بگيرند اقداماتي بازدارنده را در پيش گرفتهاند، كه در پشت اين اقدامات، مردان نظامي و سياسي غربي نشستهاند. زيرا، اهل فرهنگ در غرب - اگر در حقيقت اهل فرهنگ باشند- ميدانند كه هيچ اقدامي براي بازدارندگي به نتيجه نميرسد.
پس دشمني با شرق اسلامی يك تاكتيك و با برنامهاي كوتاه مدت نيست. آنها حتي براي آيندهي دور پيش بيني دارند و ميدانند كه اگر مسلمانان مجال پيدا كنند تا به انتها پيشروي خواهند كرد. لذا، دشمني با شرق تبديل به يك استراتژي دراز مدت شده و بايد مسلمانان هم از همين منظر به موضوع نگاه كنند.

در جايي نوشته ام كه غرب درگيرودار با دو بيم و هراس است.

بيم قريب و نزديك او مربوط به احتمال شكلگيري قطب قدرت و دوم در شرق اسلامي ـ به ويژه با مركزيت ايران ـ است و بيم بعيد و دور او مربوط به احتمال ظهور منجي موعود از شرق اسلامي و از ميان خاورميانهي عربي است. اين دو احتمال غرب را وادار كرده كه با تمام قوا و قدرت و پيش از آن كه فرصت از دست رود در شرق اسلامي و صحن خاورميانه حاضر باشد. اقدامي بازدارنده كند و از شكلگيري كانون قدرت و زمينههاي ظهور مقدس جلوگيري نمايد و به پندار خود مسير آتي تاريخ را به صورت دلخواه و به نفع غرب ترسيم كنند.

منبع: کتاب «مثلث مقدّس» اثر اسماعیل شفیعی سروستانی. با تلخیص


نظر
افزدون جدیدجستجو
نوشتن نظر
نام:
Website:
عنوان
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
Security Image
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved.

 
< بعد   قبل >

 

مستور

آخرین نظرات

فروشگاه اینترنتی

 

همسايه‌ها


  سبز آبی

زندگی زناشویی شترمرغی
 شتر مرغ در ۲ – ۴ سالگی از نظر جنسی به بلوغ می رسد . تولید مثل در شتر مرغ ها وابسته به نور است و با افزایش طول روز فصل تولید مثل آغاز می شود. اندازه ی بیضه های شتر مرغ در طول فصل تولید مثل ممکن است تا ۴ برابر افزایش یابد . پرنده های نر در خارج از فصل تولید مثل اسپرم تولید نمی کنند و تولید اسپرم که تحت کنترل هورمون FSH می باشد در این فصل اتفاق می افتد .
ادامه مطلب...