وظایف مؤمنان در برابر یکدیگر
31 مرداد 1396 ساعت 12:22
ضرورت حفظ و مراقبت از جان، مال و آبروی شیعیان
شیعیان، آنقدر نزد خداوند متعال محبوبند که حفاظت از آنها بر عهده همه گذاشته شده است. از این میان، محبّان و شیعیان، می‌بایست بیش از هر کس و هر چیز، حواسشان به هم‌کیش خودشان باشد؛ همانانی که دوستی با آنها اعلام دوستی با خداوند است و دشمنی با آنها، اعلام دشمنی با خداوند.
در ادامه وظایف مؤمنان در برابر یکدیگر برشمرده می‌شود.


شیعیان باید حفظ شوند؛ ولو با پنهان کردن حقیقت از آنها
زرارة بن اعين گويد: يك مسأله از امام باقر (ع) پرسيدم و به من جوابى داد، سپس مردى آمد و همان مسأله را پرسيد و به خلاف جوابى كه به من داده بود به او جواب داد، پس از آن مرد ديگرى آمد و به او جواب سومى داد مخالف آن دو، چون آن دو مرد بيرون شدند گفتم: يا بن رسول الله دو تن عراقى از شيعيان‏ شما آمدند و يك مسأله پرسيدند و به هر كدام جواب ديگرى دادى؟
فرمود: اى زرارة، اين محققاً براى ما بهتر است و شما را و ما را پايدارتر مى‏كند و اگر همه شما شيعيان يك رأى باشيد، مردم به وحدت و اعتقاد شما نسبت به ما پى مى‏برند، و زندگى ما و شما متزلزل و ناپايدار مى‏شود گويد: پس از آن به امام صادق (ع) گفتم: شما اگر شيعيان خود را بر نوك نيزه و بر آتش برانيد، انجام مى‏دهند و با اين حال جوابهاى مختلف به آنها مى‏دهيد؟ گويد: همان جواب پدرش را به من داد.(1)

حقوق مؤمن از منظر اهل بیت(ع)
ابو المأمون حارثى گويد: بامام صادق(ع) عرض كردم: حق مؤمن‏ بر مؤمن‏ چيست؟ فرمود از جمله حق مؤمن‏ بر مؤمن‏ دوستى قلبى اوست و مواسات مالى و اينكه بجاى او از خانواده‏اش سرپرستى كند، و عليه ستمگرش از او يارى كند و چون در ميان مسلمين نصيبى داشته و غائب باشد، نصيب او را برايش دريافت كند، و چون بميرد از گورش زيارت كند و به او ستم نكند و با او غش نكند و خيانت نورزد و رهايش نكند و تكذيبش ننمايد و به او اف نگويد و چون به او اف گويد: دوستى ميان آنها نباشد و چون به او گويد: تو دشمن منى يكى از آن دو كافر شود، و چون متهمش سازد ايمان در دلش آب شود، همچون نمك در آب.(2)

ترک طواف واجب برای رسیدگی به مشکل مؤمن
ابان بن تغلب گويد: با امام صادق(ع) طواف مي كردم: مردى از اصحاب به من برخورد و درخواست كرد همراه او بروم كه حاجتى دارد، او به من اشاره كرد و من كراهت داشتم امام صادق(ع) را رها كنم و با او بروم، باز در ميان طواف به من اشاره كرد و امام صادق(ع) او را ديد، به من فرمود: اى ابان اين تو را ميخواهد؟ عرض كردم: آرى. فرمود: او كيست؟ گفتم: مردى از اصحاب ماست، فرمود: او مذهب و عقيده تو را دارد؟ عرض كردم: آرى. نزدش برو، عرض كردم:

طواف را بشكنم؟ فرمود: آرى. گفتم: اگر چه طواف واجب باشد؟ فرمود: آرى، ابان گويد:
همراه او رفتم و سپس خدمت حضرت رسيدم و پرسيدم حق مؤمن را بر مؤمن به من خبر ده، فرمود: اى ابان اين موضوع را كنار گذار و طلب مكن، عرض كردم: چرا، قربانت گردم، سپس همواره تكرار كردم و به او اصرار نمودم تا فرمود: اى ابان نيم مالت را به او ميدهى، سپس به من نگريست و چون ديد كه چه حالى به من دست داد فرمود: اى ابان، مگر نميدانى كه خداى عز و جل كسانى را كه ديگران را بر خود ترجيح داده‏اند ياد فرموده؟ (آنجا كه فرموده است: وَ يُؤْثِرُونَ عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ عرض كردم: چرا قربانت. فرمود: آگاه باش كه چون تو نيمى از مالت را به او دهى او را بر خود ترجيح نداده‏ئى، بلكه تو و او برابر شده‏ايد، ترجيح او بر تو زمانى است كه از نصف ديگر به او دهى.(3)

برترین عبادت: ادای حقّ مؤمن
امام صادق(ع) فرمود خدا به چيزى بهتر از اداء حق مؤمن‏ عبادت نشود.(4)

دیدار مؤمنان، بزرگداشت حقّ خداوند
امام باقر(ع) فرمود:
همانا مؤمن‏ براى زيارت برادرش خارج مى‏شود، خداى عز و جل فرشته‏اى بر او گمارد كه يك بال در زمين و يك بال در آسمان نهد تا او را سايه اندازد. و چون بمنزلش در آيد خداى جبار تبارك و تعالى ندا كند كه: اى بنده‏اى كه حقم را بزرگ داشتى و از آثار پيغمبرم پيروى كردى، بزرگداشت تو حقى است بر من، از من بخواه تا بتو دهم، دعا كن تا اجابت كنم، خاموش باش تا من بسود تو آغاز كنم، و چون برگردد همان فرشته بدرقه‏اش كند و با پرش بر او سايه اندازد تا بمنزلش وارد شود، سپس خداى تبارك و تعالى فريادش زند كه: اى بنده‏اى كه حقم را بزرگ شمردى، گرامى داشتن تو حقى است بر من. بهشتم را برايت واجب ساختم و ترا در باره بندگانم شفيع ساختم.(5)

به راه آوردن شیعیان بهتر از عبادت الله
معاوية بن عمار گويد: به امام صادق (ع) گفتم: مردى است بسيار روايت از شما نقل كند و در ميان مردم منتشر سازد و در دل آنها پابرجا كند و هم در دل شيعيان‏ شما، و بسا يك شيعه‏ عابد باشد كه اين قدر روايت ندارد، كدام فاضل‏ترند؟ فرمود: مرد پر روايتى كه وسيله تثبيت عقيده شيعيان‏ ما باشد بهتر از هزار عابد است.(6)

خوار کردن مؤمن سبب دشمنی با خداوند
حضرت صادق(ع) فرمود: هر كه مؤمنى را خوار شمارد چه (آن مؤمن) مستمند باشد. يا غير مستمند، پيوسته خداى عز و جل او را خوار و دشمن دارد تا آنگاه كه از خوار شمردن آن مؤمن برگردد.(7)

آزار مؤمنین، اعلام جنگ با خداوند
هشام بن سالم گويد: شنيدم حضرت صادق(ع) ميفرمود: خداى عز و جل فرمايد: بجنگ با من اعلان دهد آن كس كه بنده مؤمن مرا بيازارد، و از خشم من آسوده خاطر باشد آن كس كه بنده مؤمن مرا گرامى دارد، و اگر در ميانه مشرق و مغرب زمين آفريده از آفريده‏هايم جز يك مؤمن و يك پيشواى‏ عادل با او نباشد، من بعبادت آن دو از تمامى آنچه در زمينم آفريدم بى‏نياز باشم و هر آينه هفت آسمان و هفت زمين بخاطر او بر پا باشند، و براى آن دو از ايمانى كه دارند آرامشى فراهم سازم كه نيازى به آرامش ديگرى نداشته باشند.

عیب مؤمن را قبول نکن؛ حتّی با پنجاه شاهد
محمد بن فضيل گويد: بحضرت موسى بن جعفر(ع) عرض كردم: قربانت گردم گاهى از برادران دينى ما سخنى بگوش من ميرسد كه ناراحت ميشوم و چون از خودش ميپرسم منكر مى‏شود با اينكه مردمان موثق و مورد اعتمادى آن را از قول او براى من نقل كرده‏اند؟ امام فرمود:
اى محمد گوش و چشمت را در مورد برادر دينيت دروغگو شمار (و بهر اندازه مى‏توانى كار او را حمل بر صحت كن) و اگر پنجاه نفر شاهد قسم‏خور (كه در موارد خاصى قسم ميخورند و مورد قبول واقع مى‏شود) در حضور تو نسبت به او قسم خوردند ولى خود او سخن ديگرى گفت پس تو شخص او را تصديق كن و آنها را دروغگو بشمار، مبادا چيزى را بر زيان او افشاء كنى كه موجب عيب و زشتى او گردد و آبرويش را ببرد، و در نتيجه از زمره كسانى شوى كه خداوند در قرآنش فرمود: «كسانى كه شهرت كار بد را در باره مؤمنان‏ دوست دارند آنها را است عذابى دردناك» (سوره نور آيه 18).(9)

رعایت حقوق مومنان، اثبات ولایت پذیری
معلى بن خنيس گويد: از امام صادق(ع) در باره حق مؤمن پرسيدم فرمود: هفتاد حق است كه جز هفت حق را بتو نميگويم، زيرا بتو مهربانم و ميترسم تحمل نكنى، عرض كردم: چرا ان شاء اللَّه، فرمود: تو سير نباشى و او گرسنه، و پوشيده نباشى و او برهنه و راهنماى او باشى و پيراهنى كه ميپوشد و زبان گوياى او باشى و براى او بخواهى آنچه را براى خودخواهى و اگر كنيزى دارى او را بفرستى تا فرش و بسترش را مرتب كند و در شب و روز، در حوائج او كوشا باشد پس چون چنين كردى ولايت خود را بولايت ما رسانده‏ئى و ولايت ما را بولايت خداى عز و جل.(10)

پی‌نوشت‌ها:
1.    كلينى، محمّد بن يعقوب، «أصول الكافي»، ترجمه كمره‏اى، قم،  اسوه، چاپ سوم، 1375، ج‏1، ص193
2.    كلينى، محمّد بن يعقوب، «أصول الكافي»، ترجمه مصطفوى، تهران، علمیة اسلامیه، چاپ اوّل، 1369، ج‏3، ص249.
3.    كلينى، محمّد بن يعقوب، «أصول الكافي»، همان، ج‏3، ص249-250.
4.    كلينى، محمّد بن يعقوب، «أصول الكافي»، همان،  ج‏3، ص247.
5.    كلينى، محمّد بن يعقوب، «أصول الكافي»، همان، ج‏3، ص257- 258.
6.    كلينى، محمّد بن يعقوب، «أصول الكافي»، ترجمه كمره‏اى، همان، ج‏1، ص93.
7.    كلينى، محمّد بن يعقوب، «أصول الكافي»، ترجمه مصطفوى همان، ج‏4، ص52
8.    كلينى، محمّد بن يعقوب، «أصول الكافي»، همان، ج‏4، ص51-52.
9.    كلينى، محمّد بن يعقوب، الروضة من الكافي، ترجمه رسولى محلاتى، تهران، چاپ اوّل، 1364، ج‏1، ص216.
10.    كلينى، محمّد بن يعقوب، «أصول الكافي»، ترجمه مصطفوى، همان، ج‏3، ص252-253.

نظر
افزدون جدیدجستجو
نوشتن نظر
نام:
Website:
عنوان
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
Security Image
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved.