شماس شامی
27 مهر 1396 ساعت 05:00
مجید قیصری در رمان «شماس شامی» که نشر افق آن را منتشر کرده از زبان یکی از مسیحیان